Nguyễn Huyền | 17/09/2021

DOWNLOAD MẪU ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON

Bạn đang có dự định mở trường mầm non tư thục nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đang làm hồ sơ để mở trường mầm non tư thục nhưng đang gặp khó khăn vướng mắc về mặt thủ tục? Đặc biệt trong việc xây dựng Đề án thành lập trường mầm non/ nhóm lớp mầm non?

MẪU ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON

Hãy tham khảo ngay mẫu đề án thành lập trường mầm non tư thục mới nhất!

DOWNLOAD TẠI ĐÂY


Lưu ý: Khi xây dựng Đề án thành lập trường mầm non chúng ta cần tìm hiểu kỹ các yêu của bộ về từng hạng mục xây dựng trường để đảm bảo đề án được duyệt ngay lần đầu. Cần xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; tổ chức bộ máy hoạt động, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; nguồn lực và tài chính; quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong từng giai đoạn.

Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 03 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong từng giai đoạn.

Xem thêm: 

DOWNLOAD MẪU TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP NHÓM, LỚP MẦM NON TƯ THỤC

Bình luận về bài viết